دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : فاطمه   لاجوردی

پست الکترونیکی : flajevardi @srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زیست شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تربیت معلم تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مطالعات اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : برمینگهام، انگلستان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ادیان و عرفان
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر بخش ادیان و عرفان دائره المعارف بزرگ اسلامیعضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ادیان و عرفان تطبیقی

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه ادیان وعرفان

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/02/01

فاطمه لاجوردی

فاطمه لاجوردی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^